3 причини да ни се доверите:

Счетоводни услуги

Силни сме в текущото счетоводно обслужване, проектиране на счетоводната и финансова организиция на фирмите, внедряване на интегрирани счетоводни и информационни системи.

 • Придвижване на всички документи, касаещи счетоводната дейност до съответните инстанции и според сроковете, предвидени за това
 • Пред НАП, НСИ, Агенция по вписвания и Комисия за защита на лични данни за получаване на всякакъв вид писмени и устни справки
 • Пред съответните обслужващи банки на клиента за изготвяне и получаване на всякакъв вид документация, без права за активни парични операции
 • Внедряване на счетоводен и ERP софтуер
 • Оптимизация на информационните потоци
 • Автоматизация на преноса на данни
 • Изграждане на уникални клиентски справочни потоци
 • Създаване на автоматични ИТ механизми за контрол
 • Архивиране на счетоводна и оперативна фирмена документация
 • Софтуерна и хардуерна поддръжка
 • Консултации по внедряване на иновационни модели
 • Анализ на стопанската дейност
 • Консултации по повод  действащи нормативни актове, свързани с финансови и счетоводни въпроси

Изготвяне на документация и представяне на фирмата при проверки и ревизии от данъчна администрация.

 • При необходимост, изготвяне на текущ отчет за приходи и разходи (на български и английски език)
 • При необходимост, изготвяне на текущ баланс на фирмата (на български и английски език)
 • При необходимост, изготвяне на специфични за фирмата, предварително уточнени отчети (на български и английски език)
 • Изготвяне на трудови договори
 • Изготвяне на заповеди по прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне и подаване на уведомления и декларации,  свързани с  трудови договори за НАП и НОИ
 • Изготвяне на разчетно-платежна ведомост за работни заплати
 • Изготвяне на фишове за работни заплати
 • Изготвяне на платежни документи за данъци и осигуровки по работни заплати
 • Изготвяне на служебни бележки по работни заплати
 • Оформяне на трудови книжки
 • Обработка на месечна първична счетоводна документация
 • Изготвяне на регистри по покупко продажби за целите на ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на месечна декларация за ДДС
 • Годишни финансови отчети
 • Годишни данъчни декларации по ЗКПО И ЗОДФЛ
 • Годишни статистически форми за целите на НСИ
 • Заверка на годишни финансови отчети от експерт-счетоводител

Според особеностите на фирмата клиент.